AfiliacióNo és un fet que ens hagi passat per alt la creixent tendència a la pràctica esportiva dins del nostre país. Durant qualsevol època de l'any, és habitual trobar gent practicant alguna modalitat esportiva a la muntanya, ja sigui d'una manera esporàdica o bé amb certa regularitat i intensitat.


Des de la constitució de la FAM s'ha anat establint la premissa d'impulsar els esports de muntanya dins del territori andorrà i des de llavors ha estat molta la feina i molts els events esportius en els que hem col·laborat activament.


I tot, s'ha fet amb la col·laboració estreta d'entitats afiliades a la Federació Andorrana de Muntanyisme.


Però la nostra tasca no és només la d'organitzar events esportius, si no també la de donar suport a aquelles diferents entitats o associacions amb ànim de realitzar actes en l'incomparable marc que ens ofereix el Principat.


I és a aquestes entitats a les que convidem a afiliar-se a la FAM i a gaudir en conseqüència dels diferents avantatges que això comporta.Exposició de motius


Vista l'evolució de la societat andorrana, amb una tendència cada dia més creixent per a la pràctica de l'activitat física i esportiva, és voluntat de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ajudar i col·laborar perquè aquesta pràctica sigui cada cop més popular, en el marc de les disciplines esportives associades a la Federació. Més encara a la vista que els Estatuts de la Federació encomanen d'afavorir la pràctica de l'activitat física i esportiva, i de vetllar per la seguretat de tots els practicants, mitjançant l'ordenació i la reglamentació en l'àmbit del Principat d'Andorra.


Per aconseguir aquests objectius, la Federació estableix aquest reglament d'afiliació que vol clarificar i delimitar les obligacions i responsabilitats de tots els actors implicats. En aquest sentit, aquest reglament complementa els estatuts i forma part del reglament interior de la FAM, tot reglamentant alhora les subvencions i ajudes que la FAM pugui atorgar a les entitats afiliades.REGLAMENT D'AFILIACIÓCAPÍTOL I: AFILIACIÓ A LA FAM


Article 1: Procediment d'afiliació


Poden afiliar-se a la FAM les entitats legalment constituïdes d'acord amb l'establert en la Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998, i en la Llei qualificada d'associacions, de 29 de desembre del 2000, que tinguin per objecte la promoció de l'activitat física i/o esportiva en les modalitats gestionades per la FAM.


Aquestes entitats poden ser:

 •   Clubs esportius, agrupacions esportives o seccions d'acció esportiva, quines activitats es corresponguin amb els objectius de la FAM
 •   Clubs esportius, agrupacions esportives o seccions d'acció esportiva, que tinguin integrats els objectius de la FAM en seccions especialitzades

L'afiliació comporta l'acceptació i el compromís del compliment dels estatuts i reglaments interns de la FAM, presents i els que es puguin adoptar en un futur.


La demanda d'afiliació serà efectuada pel representant legal de l'entitat, tot presentant a la secretaria de la FAM la documentació següent:

 •   Un exemplar dels estatuts de la FAM, degudament signats pel president de l'entitat afiliada
 •   Una fotocòpia de l'acta de l'acord de junta on figuri la declaració de la voluntat d'afiliació, amb menció expressa de l'acceptació del present reglament
 •   Un llistat on figurin els membres de la junta
 •   Un llistat on figurin els associats de l'entitat
 •   L'acreditació del pagament de l'import de la primera quota anyal d'afiliació
 •   Un projecte d'activitats a desenvolupar per l'entitat

Les afiliacions seran aprovades, si s'escau, per acord de junta de la FAM, en sessió ordinària, d'acord amb els principis d'objectivitat i reglamentació. Tindran una durada d'un any a comptar del primer de novembre. La renovació serà efectiva de forma automàtica cada primer de novembre, si cap de les parts no manifesta la seva voluntat de no procedir a dita renovació, amb un preavís mínim de 3 mesos d'antelació.Article 2: Drets adquirits amb l'afiliació


Els Drets adquirits amb l'afiliació a la FAM són els següents:

 •   Obtenir llicències pels seus afiliats
 •   Beneficiar-se de les garanties d'assegurança subscrites per la FAM per respondre a les exigències legals en la matèria, en les condicions i límits fixats en els contractes subscrits
 •   Participar en el conjunt de manifestacions i competicions organitzades per la FAM
 •   Beneficiar-se de la protecció, de l'ajuda i del suport de la FAM en el marc de les seves activitats, que formin part dels objectius compartits
 •   Postular a l'organització material de manifestacions o competicions oficials
 •   Sol·licitar la inscripció en el calendari oficial de la FAM d'aquelles competicions o manifestacions que puguin organitzar i, si s'escau, en el calendari dels organismes internacionals competents en dita activitat
 •   Beneficiar-se de l'ajuda moral, tècnica i eventualment financera per les activitats desenvolupades
 •   Els esportistes de l'entitat afiliada que, a criteri dels tècnics de la FAM, tinguin un comportament destacable, podran accedir a progames de tecnificació. El cost d'aquests programes serà assumit per la FAM. Amb el ben entès que aquells esportistes que hagin completat els programes de tecnificació de forma satisfactòria podran, si ho desitgen, accedir i integrar els equips nacionals, d'acord amb la normativa esportiva de la FAM
 •   Participar en la gestió de la federació a través dels seus representants, segons les condicions previstes en els estatuts de la FAM


Article 3: Obligacions assumides amb l'afiliació


Les obligacions assumides amb l'afiliació a la FAM són les següents:

 •   Respectar escrupulosament el conjunt de lleis i reglaments vigents i, a la vegada, els estatuts i altres reglaments interns de la federació
 •   Atendre els requeriments de la FAM, en la mesura de les seves possibilitats, i participar en les activitats federatives
 •   Tramitar les llicències dels seus associats:
  •   Informant als practicants del seu interès en subscriure una assegurança que estableixi garanties en cas de danys corporals
  •   Oferint fòrmules de garanties susceptibles de reparar els perjudicis a la integritat física dels practicants
  •   Fent omplir i signar el formulari de sol·licitud de llicència
  •   Lliurant a la federació el formulari, la documentació complementària i l'import econòmic de la llicència
 •   Informar a la federació de qualsevol canvi en els seus estatuts, així com en el seu comitè de gestió o en la seva junta
 •   Participar a les assemblees de la federació
 •   Abonar la quota anyal en els terminis convinguts
 •   Comportar-se amb lleialtat a la federació, abstenint-se de tota acció que comporti o causi un perjudici a la imatge pública de la mateixa o de les disciplines esportives que ella n'assegura la gestió


Article 4: Clàusules organitzatives


Les entitats afiliades accepten i respecten el Codi ètic del Consell d'Europa per a la pràctica del joc net a l'esport.


L'afiliació a la federació no ha de representar un mitjà per aconseguir suport financer per a l'entitat afiliada. Aquesta ha de tenir mitjans propis suficients que assegurin la seva viabilitat econòmica i financera.


Els esdeveniments que organitzin hauran de tenir l'homologació tècnica per part de la federació. En els casos que la direcció tècnica de la federació ho consideri oportú, podrà demanar una contraprestació econòmica pel servei i/o per la tramitació de l'homologació.


Les entitats afiliades no podran organitzar cap activitat o competició esportiva de caràcter internacional, o que tinguin una repercussió internacional, sense l'autorització i la tutela de la federació, de conformitat amb les disposicions assentades en la Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.


Les quotes d'afiliació caduquen cada 31 d'octubre, a les 24h.CAPÍTOL II: SUBVENCIONS I AJUDES


Article 1: Objectius


Les subvencions i les ajudes previstes en el present reglament tenen per objectiu ajudar a les entitats afiliades a l'organització d'activitats esportives destinades als membres federats a la Federació Andorrana de Muntanyisme.


Poden optar a l'obtenció d'aquestes subvencions i ajudes totes les entitats que estiguin afiliades a la FAM i que estiguin al corrent de pagament de les quotes i/o d'altres obligacions.


Els actes o esdeveniments han de ser organitzats per l'entitat sol·licitant, i han d'estar oberts a tots els federats de la FAM.


Els actes o esdeveniments han d'estar integrats dins de les activitats que desenvolupa la FAM, i coincidir amb la seva filosofia.


La sol·licitud s'ha de fer en forma de dossier i dins dels terminis establerts.


L'entitat sol·licitant ha de comptar amb el personal tècnic adequat en relació amb el nivell de l'esdeveniment, encara que siguin contractats únicament i exclusiva per la durada del mateix.Article 2: Dossier


Per a l'obtenció de les subvencions i les ajudes, les entitats afiliades hauran de presentar un dossier davant de la secretaria de la FAM, que inclogui la següent documentació:


 •   Carta de sol·licitud adreçada i signada pel president de l'entitat
 •   Imprès de sol·licitud degudament omplert i signat pel president de l'entitat (imprès facilitat per la FAM)
 •   Memòria


Article 3: Requisits


Per a l'obtenció de les subvencions i les ajudes, el dossier i la memòria anunciats en l'article anterior hauran de complir i respectar els següents extrems:


 •   Cada entitat podrà presentar només una activitat per cada exercici i per especialitat
 •   No s'admetran calendaris anuals d'activitats
 •   No s'admetran assistències a esdeveniments
 •   No es tramitaran aquelles activitats que ja hagin estat subvencionades per la FAM a través d'una altra col·laboració
 •   No s'admetran activitats docents
 •   No s'admetran activitats de competició per a no federats
 •   No s'admetran activitats que ja hagin estat subvencionades en l'exercici anterior
 •   Les activitats relacionades amb equipaments o re-equipaments esportius han d'anar acompanyades de l'informe de recomanació favorable del responsable tècnic de la FAM
 •   Les activitats relacionades amb millores d'infraestructures esportives (refugis, rocòdroms, etc.) i millores a seus socials de clubs, s'hauran d'acompanyar de pressupostos i d'un recull fotogràfic descriptiu
 •   Es poden realitzar activitats alpinístiques, sempre i quan estiguin degudament documentades en text i imatges. El número mínim de membres integrants de l'expedició ha de ser de 5, tots ells membres d'un club afiliat a la FAM i en possessió de la llicència amb un mínim de 2 anys d'antiguitat. En aquests casos la subvenció seria atorgada al club organitzador

A més a més, el dossier i la memòria relatius a les activitats subvencionades hauran de reflectir:


 •   Número de participants amb el detall de federats i no federats a la FAM
 •   Dates de l'activitat desenvolupada
 •   Programa de l'activitat desenvolupada
 •   Memòria econòmica desglossada
 •   Difusió prevista en mitjans de comunicació
 •   Dossier de premsa
 •   Equip tècnic: estructura, organigrama, funcions i noms
 •   Objectius i resultats esperats de l'activitat
 •   Raons per les quals l'activitat s'hauria de subvencionar
 •   En cas d'equipament, l'informe tècnic corresponent
 •   En cas d'infraestructures, pressupostos i recull fotogràfic corresponent
 •   En cas d'activitats alpinístiques, detall de l'ascensió, dificultat, estil, dates i hores precises (en qualsevol cas, la FAM posa a la seva disposició els serveis del departament tècnic per elaborar-ho conjuntament)


Article 4: Activitats subvencionades


Les activitats subvencionades hauran d'integrar-se, principalment, en alguna de les seccions següents:


 •   Activitats orientades a l'alt nivell esportiu:
  •   Organització d'esdeveniments internacionals
  •   Creació d'equips de competició
  •   Activitats d'alpinisme d'alt nivell
  •   Activitats adreçades a la detecció de talents
  •   Activitats adreçades a la seguretat a la muntanya
  •   Activitats adreçades a la investigació (materials, noves tecnologies i tècniques, estudis, etc.)

 •   Activitats orientades a l'equipament esportiu:
  •   Construcció i ampliació de rocòdroms
  •   Equipament i re-equipament de vies d'escalada
  •   Millores i obres en refugis i/o en seus socials de clubs
  •   Activitats orientades a la defensa dels accessos a la muntanya
  •   Activitats orientades a la protecció de la natura
  •   Activitats d'alpinisme de dificultat mitja

 •   Activitats orientades a la promoció i difusió:
  •   Activitats orientades a la promoció de la llicència de la FAM
  •   Activitats orientades a la promoció dels esports relacionats amb la FAM
  •   Activitats orientades a la difusió de la muntanya
  •   Activitats de promoció cultural


Article 5: Procediments i terminis


Les sol·licituds s'hauran de presentar davant de la secretaria de la federació i seran analitzades i, si escau, aprovades per la junta directiva de la FAM.


L'import de la subvenció serà acordat per la junta en base als criteris de selecció i en base a la disponibilitat de tresoreria de la FAM. El quantum no serà en cap cas superior al 60% del pressupost de l'activitat.


Les subvencions en cap cas es concediran a projectes ja realitzats o en curs de realització.


Les sol·licituds s'hauran de presentar davant de la secretaria de la FAM, com a mínim 60 dies abans de l'inici de l'exercici en el que es desenvoluparà.


Un cop acordada la concessió d'una subvenció o d'una ajuda per la junta de la federació, es podran fer avançaments fins a un import màxim del 60% del total acordat.


Un cop realitzada l'activitat, l'entitat subvencionada presentarà a la FAM la memòria econòmica de l'activitat amb la seva liquidació, acompanyada dels originals de les factures i dels corresponents rebuts o comprovants de pagament (les factures i els rebuts seran retornats). La memòria econòmica també haurà d'incloure un document amb els resultats, classificacions, número de participants, països representats, federacions representades, etc., així com un recull de la seva repercussió mediàtica.


Després d'examinar aquesta documentació la FAM procedirà a abonar la quantitat restant en el compte bancari de l'entitat.


Andorra la Vella, 14 de setembre del 2010.